Pogoji uporabe Wi-Free STORITVE

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen (pomen izrazov)

Regulator Wi-Free skupnosti predpisuje pogoje poslovanja in pogoje uporabe za delovanje Wi-Free skupnosti ter skrbi za druge administrativno-tehnične naloge povezane z delovanjem Wi-Free skupnosti. V poskusnem obdobju je regulator Mestna občina Koper.

Člani Wi-Free skupnosti so vse organizacije, zavodi, državni organi, javne in zasebne služba, javna in zasebna podjetja ter vsi drugi zainteresirani subjekti, ki nudijo brezžični dostop do interneta na enoten (standardiziran) način pod znakom Wi-Free. Člani Wi-Free skupnosti so lahko koordinatorji Wi-Free skupnosti ali partnerji Wi-Free skupnosti.

Koordinator Wi-Free skupnosti je tisti član Wi-Free skupnosti, ki na podlagi dogovora o koordiniranju partnerjev Wi-Free skupnosti usklajuje partnerje Wi-Free skupnosti zaradi take narave dela, organizacijske strukture, zakonodajnih pristojnosti ali drugih administrativno-tehničnih razlogov z namenom nemotenega delovanja Wi-Free skupnosti. Vloga koordinatorja Wi-Free skupnosti je lahko zgolj usklajevalne narave ali pa nudi tudi brezžični dostop do interneta na enoten (standardiziran) način in je obenem tudi partner Wi-Free skupnosti.

Partner Wi-Free skupnosti je tisti član Wi-Free skupnosti, ki nudi brezžični dostop do interneta na enoten (standardiziran) način in njegovo delovanje usklajuje neposredno regulator Wi-Free skupnosti ali pa njegovo delovanje usklajuje koordinator Wi-Free skupnosti posredno na podlagi dogovora o koordiniranju Wi-Free skupnosti.

Wi-Free storitev je storitev nudenja brezžičnega dostopa do interneta na enoten (standardiziran način) na območjih, kjer člani Wi-Free skupnosti to omogočajo in šteje za javno dobro ter predstavlja izboljšanje uporabniške izkušnje.

Wi-Free skupnost predstavljajo regulator Wi-Free skupnosti, člani Wi-Free skupnosti in uporabniki Wi-Free storitve.

Uporabnik Wi-Free storitve je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se registrira za dostop do brezžičnega omrežja, ki ga upravlja Wi-Free skupnost.

Registrirani uporabnik Wi-Free storitve je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v

To be able to write essays to get cash, essay writer you have to be smart enough to understand how to pull a lot. Many essay writers and writers who wish to make by writing essays for money aren’t well versed in their courses and the company, and hence, they tend to be struggling to cover their fees that were own high for tutoring essays and services. The question is: how can you do it?

registracijski obrazec vpiše svoje podatke in pridobi uporabniško ime in geslo, s katerima ima dostop do Wi-Free storitve na vseh območjih, kjer je Wi-Free storitev omogočena. Ponovna prijava za registriranega uporabnika ni potrebna.

Anonimni uporabnik Wi-Free storitve je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v registracijski obrazec ne vpiše svojih podatkov, ampak se prijavi anonimno in pridobi dostop do Wi-Free storitve za 24 ur od trenutka prijave.

Vstopna točka za Wi-Free storitev je točka, ki je dostopna na spletni strani www.wi-free-community.net ali mobilni aplikaciji Wi-Free in omogoča uporabnikom registracijo ter s tem pridobitev dostopa do Wi-Free storitve.

2. člen (pravna narava)

Pogoji uporabe Wi-Free storitve predstavljajo pravni akt med regulatorjem Wi-Free in člani Wi-Free skupnosti ter uporabniki Wi-Free storitve, ki določa pravna razmerja med njimi pri uporabi Wi-Free storitve.

3. člen (zakonodaja)

Pogoji uporabe so skladni z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varovanju osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o varstvu potrošnikov in področnimi predpisi, ki urejajo vsebine, na katere se ta akt nanaša.

4. člen (namen)

Pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti med regulatorjem Wi-Free skupnosti in člani Wi-Free skupnosti ter uporabniki Wi-Free storitve zlasti glede načina registracije v Wi-Free storitev, primerne rabe Wi-Free storitve, varovanja osebnih podatkov uporabnikov Wi-Free storitve drugih vprašanj, ki se rešujejo za nemoteno uporabo Wi-Free storitve in sodelovanje v Wi-Free skupnosti.

5. člen (načela)

Regulator Wi-Free skupnosti in člani Wi-Free skupnosti spoštujejo načela zakonitosti in poštenosti pri nudenju brezžičnega dostopa do interneta na enoten (standardiziran) način.

6. člen (upravljavci)

Po tem aktu so upravljavci Wi-Free storitve in osebnih podatkov uporabnikov Wi-Free storitve, regulator Wi-Free skupnosti in člani Wi-Free skupnosti. Vsi podatki o upravljavcih so dostopni in ažurirani na spletni strani: www.wi-free-community.net.

7. člen (seznanitev s pogoji uporabe)

Akt je objavljen na vstopni točki za Wi-Free storitev. Z uporabo Wi-Free storitve vsak uporabnik Wi-Free storitve izkaže, da je s pogoji seznanjen in da se z njimi v celoti strinja.

8. člen (varstvo avtorskih pravic)

Ta akt je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med uporabnikom Wi-Free storitve in regulatorjem Wi-Free skupnosti oziroma člani Wi-Free skupnosti. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se po tem aktu šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine.

Vsa besedila, logotip in vsi drugi znakovni in tehnični elementi, ki sodijo k Wi-Free skupnosti so last regulatorja Wi-Free skupnosti. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano kopirati ali reproducirati ta besedila in elemente, razen izjem, ki jih določa zakonodaja. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se po tem aktu šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine.

9. člen (veljavnost)

Akt velja od dne objave, ki je določen v končnih določbah in velja za vse registrirane in anonimne uporabnike Wi-Free storitve.

Regualtor Wi-Free skupnosti spremembe pogojev uporabe objavi na spletni strani www.wi-free-community.net in uporabnike Wi-Free storitve opozori o spremembi z elektronskim obvestilom.

POSEBNE DOLOČBE Wi-Free storitev

10. člen (registracija uporabnikov)

Uporabnik Wi-Free storitve je lahko fizična ali pravna oseba, ki se registrira preko vstopne točke za Wi-Free storitev.

Uporabnik Wi-Free storitve se lahko registrira anonimno na dva načina:

 • naloži si mobilno aplikacijo Wi-Free in pridobi začasno uporabniško ime in geslo ali
 • začasno uporabniško ime in geslo pridobi na spletni strani Wi-Free skupnosti in ju ročno vnese v napravo.

Anonimni uporabnik Wi-Free storitve le-to lahko uporablja za obdobje 24 ur.

Uporabnik Wi-Free storitve se lahko registrira kot registrirani uporabnik s posredovanjem potrebnih podatkov in pridobitvijo uporabniškega imena in gesla. Tak uporabnik Wi-Free storitev lahko uporablja za nedoločen čas na vseh mestih, kjer je Wi-Free storitev zagotovljena brez ponovnega vnosa uporabniškega imena in gesla.

Uporabniško ime in geslo sta neprenosljiva. Uporabnik Wi-Free storitve je dolžan za uporabniško ime in geslo skrbeti sam in onemogočati dostop do teh podatkov tretjim osebam. Regulator Wi-Free skupnosti in člani Wi-Free skupnosti niso v nobenem primeru odgovorni za izgubo ali zlorabo teh podatkov in morebitne zahtevke ali škodo, ki bi lahko iz tega izhajali.

11. člen (netočni podatki in zlorabe podatkov)

Uporabnik Wi-Free storitve, ki se želi registrirati, je dolžan posredovati točne osebne podatke.

Uporabnik Wi-Free storitve je seznanjen, da bodo v primerih neprimerne rabe Wi-Free storitve lahko zoper njega sproženi ustrezni postopki in mu bo onemogočena začasna ali trajna uporaba Wi-Free storitve.

V primerih netočnih ali lažnih podatkov oziroma zlorab tujih osebnih podatkov za dostop do Wi-Free storitve, si regulator Wi-Free skupnosti oziroma člani Wi-Free skupnosti pridružujejo pravico, da z vsemi razpoložljivimi tehničnimi in drugimi sredstvi pridobijo osebne podatke takega uporabnika Wi-Free storitve in zoper njega sami sprožijo ustrezne civilne ali kazenske postopke ali pa na podlagi zakonske obveznosti posredujejo tako pridobljene podatke ustreznim organom, ki take postopke vodijo.

12. člen (smernice)

Uporabniki Wi-Free storitve so dolžni upoštevati smernice Wi-Free skupnosti:

 • Wi-Free storitev je namenjena uporabniku Wi-Free storitve, vendar pod temi pogoji uporabe, ki jih ni mogoče zaobiti.
 • Wi-Free storitev je namenjena izboljšanju uporabniške izkušnje ter zmanjševanju administrativnih in tehničnih ovir pri uporabi brezžičnega omrežja partnerjev Wi-Free skupnosti.
 • Uporabnik Wi-Free storitve je v primeru težav dolžan najprej pri sebi poiskati vzrok (npr. napačen vnos uporabniškega imena ali gesla, razpoložljivost Wi-Free storitve na območju, kjer želi dostopati do brezžičnega omrežja, tehnične zmogljivosti svoje naprave in podobno.)

13. člen (primerna raba)

Uporabniki Wi-Free storitve so dolžni po tem aktu Wi-Free storitev uporabljati skladno s temi določili o primerni rabi. Primerna raba po tem aktu je:

 • Posredovanje točnih podatkov pri registraciji za pridobitev uporabniškega imena in gesla.
 • Onemogočanje dostopa do Wi-Free storitve tretjim osebam na podlagi pridobljenega uporabniškega imena ali gesla.
 • Spoštovanje pravic intelektualne lastnine Wi-Free skupnosti (besedila, logotip, znakovne in druge tehnične elemente).
 • Uporaba Wi-Free storitve izključno na območju partnerja Wi-Free skupnosti, ki to storitev omogoča.
 • Uporaba Wi-Free storitve izključno za normalno rabo in normalen prenos podatkov, kot na primer:
  • pregledovanje in pošiljanje elektronske pošte,
  • dostop do socialnih omrežij,
  • pregledovanje dnevnih novic in drugih člankov,
  • dostopanje do spletnih storitev (spletna banka, e-uprava, drugo),
  • pregledovanje video vsebin z omejitvijo obsega tako, da ne posega v pravice drugih uporabnikov Wi-Free storitve,
  • druga normalna raba, ki ne posega v pravice drugih uporabnikov Wi-Free storitve.

14. člen (nepimerna raba)

Uporabniki Wi-Free storitve so dolžni spoštovati omejitve, ki jih določa Wi-Free skupnost pri rabi Wi-Free storitve. Neprimerna raba po tem aktu je:

 • Posredovanje netočnih ali lažnih podatkov za pridobitev uporabniškega imena in gesla.
 • Omogočanje dostopa do Wi-Free storitve tretjim osebam na podlagi pridobljenega uporabniškega imena ali gesla.
 • Zloraba uporabniškega imena in gesla tretje osebe za dostopanje do Wi-Free storitve.
 • Uporaba logotipa ter vseh drugih znakovnih in tehničnih elementov, ki sodijo k Wi-Free skupnosti, v druge namene, razen za uporabo Wi-Free storitve.
 • Uporaba Wi-Free storitve izven območja partnerja Wi-Free skupnosti, kot na primer:
 • uporaba Wi-Free storitve v zasebnih prostorih (npr. v stanovanju ali hiši),
 • uporaba Wi-Free storitve na javnih prostorih, ki ne sodijo v območje partnerja Wi-Free skupnosti (npr. na parkirišču, v parku, na cesti),
 • na drugih mestih, kjer je Wi-Free storitev sicer dostopna, vendar ne sodi v območje partnerja Wi-Free skupnosti.
 • Uporaba Wi-Free storitve, ki presega normalno rabo in normalen prenos podatkov, kot na primer:
  • prenos zaščitenih avtorskih vsebin (npr. filmi in glasba) z uporabo sodelovalnih protokolov za izmenjavo datotek (npr. BitTorrent),
  • prenos drugih vsebin z uporabo sodelovalnih protokolov za izmenjavo datotek,
  • prekomerno prenašanje podatkov preko spletnih mest, ki omogočajo gledanje in prenos video vsebin (npr. Youtube),
  • pošiljanje prekomernega števila masovne elektronske pošte, ki je poslana nedoločenemu številu prejemnikov.
 • Uporaba Wi-Free storitve za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut.

15. člen (posledice neprimerne rabe)

Uporabnik Wi-Free storitve je po tem aktu seznanjen in se strinja, da mu v primerih neprimerne rabe lahko regulator Wi-Free skupnosti oziroma koordinator ali partner Wi-Free skupnosti začasno ali trajno onemogočijo dostop do Wi-Free storitve.

16. člen (stroški)

Uporabnik Wi-Free storitve je seznanjen in se strinja, da mu Wi-Free skupnost ne zagotavlja nobenih povračil ali plačil ter povrnitve stroškov, ki bi utegnili nastati z uporabo Wi-Free storitve.

17. člen (odjava uporabnika)

Uporabnik Wi-Free storitve lahko kadarkoli odjavi svojo registracijo Wi-Free storitve na vstopni točki za Wi-Free storitev.

Uporabnik Wi-Free storitve v primeru odjave nima nobenih obveznosti do Wi-Free skupnosti, prav tako po odjavi uporabnika Wi-Free storitve Wi-Free skupnost ne ohrani nobenih pravic ali obveznosti do njega, razen v primerih, ki jih določa zakonodaja (lažne prijave, zlorabe, sumi kaznivih dejanj ipd.), ko pristojna služba ali organ na podlagi odredbe sodišča to zahteva.

Uporabnik je seznanjen, da koordinator Wi-Free skupnosti oziroma član Wi-Free skupnosti hrani njegove podatke še 6 mesecev po odjavi z namenom zagotavljanja podatkov v primerih zlorab podatkov tretjih oseb ali zlorab Wi-Free storitve.

Varstvo osebnih podatkov

18. člen (osebni podatki)

Ta akt opredeljuje obdelavo osebnih podatkov posameznikov, ki so pristopili k Wi-Free skupnosti na podlagi registracije preko vstopne točke za Wi-Free storitev oziroma so v fazi registracije.

Člani Wi-Free skupnosti lahko obdelujejo sledeče osebne podatke registriranih uporabnikov Wi-Free storitve:

 • ime in priimek
 • elektronski naslov
 • stacionarno in/ali mobilno telefonsko številko
 • naslov
 • strojni naslov dostopne naprave (mobilnega telefona, tablice, računalnika).

Člani Wi-Free skupnosti lahko obdelujejo sledeče osebne podatke anonimnih uporabnikov Wi-Free storitve:

 • strojni naslov dostopne naprave (mobilnega telefona, tablice, računalnika).

Ta podatek obdelujejo za obdobje trajanja uporabniškega imena in gesla, ki je določeno na 24 ur.

19. člen (namen zbiranja osebnih podatkov)

Člani Wi-Free skupnosti zbirajo in upravljajo osebne podatke uporabnikov Wi-Free storitve za namene registracije in koriščenja Wi-Free storitve.

Člani Wi-Free skupnosti na podlagi teh pogojev uporabe ne smejo upravljati z osebnimi podatki uporabnikov Wi-Free storitve za druge namene, razen ob predhodnem obvestilu o dodatnih namenih upravljanja z njegovimi osebnimi podatki v Wi-Free skupnosti ali širše in pisnem soglasju uporabnika Wi-Free storitve za te dodatne namene, kolikor je pisno soglasje potrebno.

20. člen (elektronska obvestila)

Člani Wi-Free skupnosti zbirajo tudi elektronske naslove tistih registriranih uporabnikov Wi-Free storitve, ki se na vstopni točki za Wi-Free storitev prijavijo na prejemanje elektronskih obvestil.

Elektronska obvestila, ki jih pošiljajo, nimajo elementov neposrednega trženja, ampak z njimi uporabnike Wi-Free storitve obveščajo o pomembnih informacijah, ki se nanašajo na Wi-Free skupnost (primer: novi partnerji Wi-Free skupnosti, spremembe pogojev uporabe Wi-Free storitve in podobno).

21. člen (piškotki)

Področje piškotkov je urejeno na posebni povezavi, ki je dostopna na spletni strani Wi-Free skupnosti.

22. člen (profiliranje uporabnikov)

Člani Wi-Free skupnosti lahko profilirajo uporabnike Wi-Free storitve v brezosebni obliki za namene statistike in izboljšav Wi- Free storitve.

23. člen (posredovanje osebnih podatkov)

Člani Wi-Free skupnosti ne posredujejo osebnih podatkov uporabnikov Wi-Free storitve tretjim osebam.

Člani Wi-Free skupnosti na podlagi tega akta in skladno z zakonodajo posredujejo osebne podatke uporabnikov Wi-Free storitve tretjim osebam v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

24. člen (evidence osebnih podatkov)

Člani Wi-Free skupnosti zagotavljajo vodenje evidenc osebnih podatkov registriranih uporabnikov Wi-Free storitve v posebnih imenikih in spoštujejo zakonske določbe o priglasitvi evidenc pristojnim organom zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov in transparentnega delovanja Wi-Free skupnosti.

KONČNE DOLOČBE
25. člen (zavezujoča narava)

Določbe po tem aktu so za regulatorja, koordinatorja in partnerja Wi-Free skupnosti ter uporabnike Wi-Free storitve zavezujoče.

Kolikor določena vprašanja niso urejena v tem aktu, se uporabljajo ustrezne določbe zakona.

26. člen (sprememba akta)

Regulator Wi-Free skupnosti si pridržuje pravico do občasnih popravkov in sprememb tega akta. Popravljeni akt stopi v veljavo z dnem objave na vstopni točki za Wi-Free storitev.

27. člen (reševanje sporov)

Člani Wi-Free skupnosti se zavezujejo reševati vse morebitne spore z uporabniki Wi-Free storitve sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ni mogoča, je za spore pristojno sodišče v Kopru.

28. člen (začetek veljavnosti)

Ta akt začne veljati z dnem objave na vstopni točki za Wi-Free storitev. Trenutna verzija je veljavna od 1.10.2014.